Extrastämma 16/1

EXTRA föreningsstämma

Kallelse
Härmed kallas du som medlem i Brf Bra Boende i Mölndal till extra föreningsstämma.

Datum
Tisdagen den 16:e januari klockan 18:00.

Plats
Utanför porten till Djäknegatan 1D

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden enligt § 38 i föreningens stadgar:
  a) Val av revisor och revisorssuppleant *
 9. Stämmans avslutande

* Vid vårt årsmöte 2023 valdes aldrig någon revisor utan styrelsen fick i uppdrag att fråga Borevision om de kunde och ville bli våra nya revisorer. De har tackat ja till uppdraget men endast en föreningsstämma kan välja revisor och revisorssuppleant. Förslag är att välja Emil Persson till revisor och Magnus Emilsson till revisorssuppleant för räkenskapsår 2023.