Protokoll extrastämma 16/1 2024

Extra föreningsstämma – protokoll

Datum: 16:e januari 2024 kl 18:00 i Djäknegatans mangelrum

Närvarande: Följande lägenheter närvarade på mötet: 3, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 49, 52, 68, 71, 81.  

Dagordning

 1. Mötets öppnande
  Per Ellfors öppnade mötet
 • Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes

 • Val av stämordförande
  Conny Corneliusson valdes till stämordförande

 • Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
  Conny anmälde Rebecka Thornander till protokollförare för mötet

 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Stämman valde Laila Bengtsson lgh 38 samt Thorsten Arcini lgh 29 till justeringsmän

 • Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  Stämman ansåg att så var fallet

 • Fastställande av röstlängd
  Samtliga närvarande ropades upp. Närvarande var medlemmar från följande lägenheter:3, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 49, 52, 68, 71, 81.  
 • Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
  Val av revisorer för verksamhets år 2023. Styrelsen hade förslagit att välja Emil Persson till revisor och Magnus Emilsson till revisorssuppleant från företaget Borevision.  


Stämman beslöt enhälligt att godkänna Emil Persson till revisor och Magnus Emilsson till revisorssuppleant.  

 • Stämmans avslutande
  Conny avslutade stämman

     _________________________                                           __________________________
     Protokollförare: Rebecka Thornander                        Stämordförande: Conny Corneliusson

      _________________________                                          __________________________
       Justerare: Laila Bengtsson                                               Justerare: Thorsten Arcini