Protokoll Årsstämma 2023

Protokoll årsmöte

Möteslokalen på HSB i Mölndal. 2 Maj 2023 klockan 18:00

1. Stämmans öppnade

Föreningens ledamot Per Elffors hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppen.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av stämmoordförande

Stämman beslutade att välja Conny Corneliusson till stämmoordförande.

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Rebecka Thornander valdes till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Ivar Wikenstedt och Carina Ljunggren.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman enhälliga att årsmötet var behörigen utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 22 röstberättigade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Föreningens revisionsberättelse föredrogs.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade om fastställande av resultat och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att följa styrelsens förslag om resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer nästkommande år

Stämman beslutade om arvoden åt styrelseledamöter på fyra(4) prisbasbelopp och enligt ö.k till revisor nästkommande år.

14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade om tre-sju (3-7) stycken styrelseledamöter, noll-tre (0-3) suppleanter, en-två(1-2) revisorer samt noll-två (0-2) revisorssuppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman gick på valberedningens förslag till en ny styrelse:

Per Elffors (ordförande, 1 år)

Rebecka Thornander (ledamot, 2 år)

Hasse Edvinsson, (ledamot, 2 år)

Michael Barkebo (ledamot, 1 år)

Conny Corneliusson (ledamot, 2 år)

Nathan Doel, (suppleant, 1 år)

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt att styrelsen via HSB skall kontakta Borevision för att eventuellt byta till dom som ny revisor.

17. Val av valberedning

Valberedningen för 2023 valdes till Anette Bennour (sammankallande), Ivar Wikenstedt och Malin Hadarsson Bodin.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden enligt §38 i föreningens stadgar

Av medlemmar hänskjutna frågor:

Motion avseende ändring av stadgar – Stämman valde att godkänna samtliga ändringar i stadgar avseende §11, avseende §14 samt avseende §19 punkt 7.
Ställningstagande till fastställande av beslut blir på extrasämman den 30/5.

*VV se bilaga gällande motionerna nedan

Stämmans avslutande

———————————————————————————–

* Bilaga Motion avseende ändring av stadgar

Motion gällande:

Ändringar i våra stadgar

Den 1 januari 2023 trädde flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringarna innebär bl.a. en skärpning av de renoveringar som en medlem får göra i sin bostad och en ny grund för förverkande av sin bostadsrätt. Förändringarna i sig innebär att vi som förening behöver uppdatera våra stadgar. Nedan föreslås ändringar tre ändringar som berör §11, §14 och §19 punkt 7.

Ändring av §11

Det som nedan är ”fetmarkerat” är nytt. Övrigt i §11 är som tidigare.

Stämman föreslås ta beslut:

Att: §11 i stadgarna ändras till:

Bostadsrättshavaren får inte göra förändringar i lägenheten utan att inhämta tillstånd från föreningens styrelse, detta gäller inte byte av ytskikt i lägenheten. Styrelsen skall tillhandahålla avsedd blankett för detta ändamål. En förändring får aldrig innebära bestående men eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Alla arbeten skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Bostadsrättshavaren får inte utföra någon form av anläggnings- eller byggnadsåtgärd på fastigheten utsida eller i de gemensamma ytorna utan styrelsens godkännande. Eventuella sådana åtgärder som styrelsen godkänt svarar bostadsrättshavaren för i framtiden. Ej heller får bostadsrättshavaren göra, ingrepp i bärande konstruktion, installera nytt eller ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, ventilation, eldstad och dess rökkanaler, övrigt brandskydd eller annan väsentlig ändring av lägenheten utan styrelsens medgivande. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetsbeslut erhålls och överlämnas till styrelsen.

Ändring av §14

Det som nedan är ”fetmarkerat” är nytt. Övrigt i §14 är som tidigare.

Stämman föreslås ta beslut:

Att: §14 i stadgarna ändras till:

§ 14 En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke, detta gäller även om lägenheten hyrs ut delvis. Tillstånd skall lämnas när skäl föreligger, dock maximalt för ett år i taget.

Uthyrning till juridisk person accepteras inte. Bostadsrättshavaren kvarstår fullt ut i sitt ansvar i alla sina delar även vid eventuell uthyrning.

Föreningen har rätt att ta ut en administrativ avgift av medlem som hyr ut i andra hand. Avgiften får uppgå till högst 10% av ett prisbasbelopp.

Ändring av §19 punkt 7

Det som nedan är ”fetmarkerat” är nytt. Övrigt i §19 är som tidigare.

Stämman föreslås ta beslut:

Att: Punkt 7 i §19 i stadgarna ändras till:

Förverkande, uppsägning §19

7 om bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet såsom t ex söka styrelsens tillstånd vid förändringar av bostaden i enlighet med §11, bryter mot föreningens trivsel- och ordningsregler och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt

Styrelsen BBiM