Extra föreningsstämma

30 Maj 2023

Extra föreningsstämma – protokoll

Datum: 30:e maj 2023 kl 18:00 vid vår gemensamma grillplats.
Närvarande: Följande lägenheter närvarade på mötet: 3, 4, 49, 54, 71, 78, 81 och 91.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
  Conny Corneliusson öppnade mötet
 2. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes
 3. Val av stämordförande
  Conny Corneliusson valdes till stämordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
  Conny anmälde Hasse Edwinsson till protokollförare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Stämman valde Andrea Ellsén lgh 78 samt Annette Bennour lgh 81 till justeringsmän
 6. Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  Stämman ansåg att så var fallet
 7. Fastställande av röstlängd
  Samtliga närvarande ropades upp. Närvarande var medlemmar från följande lägenheter:3, 4, 49, 54, 71, 78, 81 och 91.
 8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
  Motion om stadgeändring. Beslut nr två. Första beslutet togs på ordinarie årsstämma den 2:a maj.
  Stämman beslöt enhälligt att godkänna föreslagna stadgeändringar. Se protokoll från ordinarie årsstämma 2:a maj.
 9. Stämmans avslutande
  Conny avslutade stämman


_________________________                       __________________________
        Protokollförare: Hasse Edwinsson                                                      Stämordförande: Conny Corneliusson

       _________________________                                          __________________________
        Justerare: Andrea Ellsén                                                                         Justerare: Annette Bennour