Protokoll Årsstämma 2021

Protokoll årsmöte

Bosgårdsskolans matsal, 20 april 2021 klockan 18:30

 • Stämmans öppnade

Föreningens ledamot Kawar Amedie hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppen.

 • Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

 • Val av stämmoordförande

Stämman beslutade att välja Conny Corneliusson till stämmoordförande.

 • Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Robert Björkenfors valdes till protokollförare.

 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Daniel Olsson och Carina Ljunggren.

 • Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att årsmötet var behörigen utlyst.

 • Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 16 stycken röstberättigade (inklusive en fullmakt).

 • Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs.

 • Föredragning av revisionsberättelse

Föreningens revisionsberättelse föredrogs.

 • Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade om fastställande av resultat och balansräkning.

 • Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att följa styrelsens förslag om resultatdisposition.

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 • Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer nästkommande år

Stämman beslutade om arvoden åt styrelseledamöter på fyra prisbasbelopp och enligt offert till revisor nästkommande år.

 • Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade om ett intervall mellan tre till sju stycken styrelseledamöter, en till två suppleanter, en till två auktoriserade revisorer samt ingen revisorssuppleant.

 • Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman gick på valberedningens förslag till en ny styrelse: 

Kawar Amedie (ordförande, 1 år)

Rebecka Thornander (ledamot, 2 år)

Dennis Gustafsson, (ledamot, 2 år)

Hasse Edvinsson, (extern ledamot, 2 år)

Jonatan Bergman (ledamot, 1 år)

Michael Barkebo (suppleant, 1 år)

Per Elffors, (suppleant, 1 år)

 • Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman väljer Kjell Eriksson på Revisorsringen som revisor.

 • Val av valberedning

Valberedningen för 2021 valdes till Conny Corneliusson (sammankallande) och Anette Bennour.

 • Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden enligt §38 i föreningens stadgar

Av medlemmar hänskjutna frågor:

 • Miljöhus – Stämman valde att rösta bifall med att utreda kostnaden för ett miljöhus men att avslå att utreda om när kostnaden kan tänkas ingå i underhållsplanen.
 • Termostater och ventiler på element – Motionen drogs tillbaks.
 • Stämmans avslutande